Pædagogisk tankegang

Vores virksomhedsplan er et internt arbejds- og styringsredskab for vores fælles pædagogiske holdninger i arbejdet omkring de unge. Hele personalegruppen har i fællesskab udarbejdet virksomhedsplanen, for at få et fælles fundament at arbejde ud fra. Dermed har vi fået et godt flow i organisationen som helhed og i vores daglige pædagogiske arbejde. Virksomhedsplanen er ikke stationær; den er under stadig udvikling og tages op til revision én gang årligt eller efter behov.

Følgende tekst er et uddrag fra virksomhedsplanen.

Overordnet pædagogisk målsætning...

Med udgangspunkt i det enkelte individ, vil vi udvikle den unge til at kunne klare en mere selvstændig voksentilværelse i et bofællesskab.

Dette vil vi gøre udfra følgende pædagogiske overvejselser:

 • At den enkelte opnår en så høj grad af selvstændighed som muligt på flest mulige områder

 • At styrke den enkeltes kompetencer ved at give den unge nogle positive 'Jeg kan oplevelser', således den enkelte oplever øget selvværd og selvtillid

 • At opstille realistiske valgmuligheder, samt støtte den unge i at vælge til- og fra, tage personlige beslutninger og vise at vi har respekt herfor

 • Give de unge en realistisk selvopfattelse

 • At lære den unge at tage medansvar og ansvar for egne handlinger

 • At give de unge en varieret, indholdsrig og udviklende hverdag fyldt med livskvalitet med udgangspunkt i den enkeltes muligheder, behov og interesser

 • At udvikle den unges kommunikationsform/muligheder

 • At udvikle den enkeltes sociale kompetencer ved at indgå i et socialt fællesskab sammen med andre ligestillede unge mennesker, samt lære at bruge hinandens ressourcer

 • At vedligeholde allerede tilegnede færdigheder

 • At lære den unge nogle gode og sunde levevaner

 • At skabe og vedligeholde et socialt netværk, samt holde kontakten ved lige til forældre og pårørende

Det enkelte individ og beboersammensætningen...

At vi tager udgangspunkt i det enkelte individ og beboersammensætningen betyder at vi med udgangspunkt i vor viden om den enkelte ung skaber betingelser, som giver den unge mulighed for at udvikle sig på det niveau han/hun befinder sig, og at vi tilrettelægger struktur og aktiviteter i huset i forhold til den aktuelle beboersammensætnings ønsker og behov.

Det betyder f.eks.:

 • At vi sammen med den unge, dennes forældre og sagsbehandlere udarbejder aktuelle handleplaner, mål og delmål, og at vi arbejder målrettet udfra disse

 • At vi har positive forventninger og stiller krav til de unge i hverdagen afhængig af deres aktuelle udviklingsniveau

 • At vi er ressourcefindere og ser muligheder fremfor begrænsninger

 • At vi omgås den unge med en gensidig respekt, og at vi i vid udstrækning respekterer den unges til- og fra valg

 • At vi er opmærksomme på, hvilke ting der nu rør sig i gruppen og handler herpå hurtigst muligt for at bibeholde den nødvendige ro og tryghed i gruppen

 • At vi giver os tid til den enkelte ung, så de usagte behov, ønsker og evt. bekymringer får mulighed for at komme frem

 • At vi støtter de mere stille unge, så de også får tid og mulighed for at blive hørt

 • At ikke alle får de samme tilbud, men at tilbudene rettes ind efter udvikling og interesse

 • At vi er den unges advokat/sparringspartner/vejleder og at vi viser vejen frem og anviser konkrete handlemuligheder i dagligdagen

 • At vi støtter den unge i at lære at leve en tilværelse så nær som det normale som muligt.